2018-11-27 20:59:18 , မဂၤလာပါ………………… …

မဂၤလာပါ……..………….

Job Aphrodite Service မွတဆင့္ သာေကတစက္မႈဇံုရွိ Media Company တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ Marketing Executive ႏွင့္ Marketing Assistant Manager(Female) 5 ဦးစီ အျမန္အလိုရွိသည္

—————————————————————————

Email :…
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *