2018-11-27 17:16:42 , 1. မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ Tradi…

1. မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ Trading Company ႀကီးအတြက္
(1) Manual Account F(5)Posts
– လစာ 170000 – 200000
– ဆယ္တန္း၊ဘြဲ႔ရ၊ေက်ာင္းကိစၥကင္း၊အေတြ႔အႀကဳံ(၆လ)၊
– အသက္(၂၈)ေအာက္၊ေနစားျငိမ္းေနႏူိင္သူ
– More Information
– အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၈း၃၀)နာရီမွ ညေန(၆)ထိ
– ပိတ္ရက္ း တစ္ပတ္တစ္ရက္ပိတ

MoreSource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *