2018-11-27 12:02:57 , ဝန္ထမ္းေခၚယူလိုျခင္း (မႏၱေလးၿ…

ဝန္ထမ္းေခၚယူလိုျခင္း

(မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္နိုင္ရန္) နယ္ခံမ်ားသာေလ်ာက္ထားရန္

– စားေသာက္ကုန္ျဖန္႕ျဖဴးေသာ ကုမၼဏီျဖစ္သည္။

– Sales & Marketing Manager(မ)အလိုရွိသည္။

(1) သြက္လက္တက္ၾကြရမည္။
(2) မႏၱေလးႏွင့္ OutLet က်ြမ္းက်င္ပိုင္နိုင္စြာ Wayပတ္နိုင္ျပီး Plan ဆြဲနိုင္ရမည္။
(3) Sales & Marketing ကိုအမွန္တကယ္ စိတ္ဝင္စားသူျဖစ္ရမည္။ လုပ္သက္( ၃ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ရွိရမည္ )
(4) ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ျပီး အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္နိုင္၍ ေျပျပစ္သူျဖစ္ရမည္။ …

More


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *