2018-11-26 20:33:23 , 1. မ/ဥျမိဳ႕နယ္ရွိ Computer စက္…

1. မ/ဥျမိဳ႕နယ္ရွိ Computer စက္ႀကီးပန္းထုိးလုပ္ငန္းႀကီးအတြက္
(1) HR Staff M/F(5)Posts
– လစာ 180000 – 250000
– ဘြဲ႔ရ၊ေက်ာင္းကိစၥကင္း၊အေတြ႔အႀကဳံ(၆လ/၁ႏွစ္)၊
(2) Graphic Designer M/F(3)Posts
– လစာ 200000 – 300000
– ဆယ္တန္းေအာင္၊ဘြဲ႔ရ၊ေက်ာင္းကိစၥကင္း၊အေတြ႔အႀကဳံ(၁ႏွစ္)၊
– More…

MoreSource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *