2018-11-26 16:23:54 , အလုပ္သမား ဥပေဒကို စိတ္ဝင္စားသူ…

အလုပ္သမား ဥပေဒကို စိတ္ဝင္စားသူေတြအတြက္ သတင္းေကာင္းတစ္ခု ယူေဆာင္လာပါၿပီ..

ဒီဇင္ဘာလမွာဖြင့္လွစ္မယ့္ အသံုးခ်အလုပ္သမားဥပေဒ သင္တန္းမွာ…ဝါရင့္ပညာ႐ွင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးသက္ႏိုင္ဦး (ဒုၫႊန္ခ်ဳပ္/ၿငိမ္း၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန)ကိုယ္တိုင္

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အလုပ္သမားဥပေဒေရးရာေတြကို အေျခခံကစလို႔ သိ႐ွိနားလည္…

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *