2018-11-26 11:04:06 , **** အၿမန္အလုိရွိပါသည္။ **** …

**** အၿမန္အလုိရွိပါသည္။

**** ပဲခူးၿမိဳ ရွိ ( Hotel & Resort ) တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္….

( ၁ ) Chief Cook – က ်ား (၂)ဦး
– အသက္ ( ၃၅ – ၄၀ ) ၀န္းက ်င္
. – လစာ ( ၃)သိန္း -အထက္ညွိႏူိင္း
– တရုတ္အစားအစာ ၊ထုိင္းအစားအစာ ကြ ်မ္းက ်င္

————————————————————————-

(၂) Head Waiter – က ်ား (၂)ဦး…

More


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *