2018-11-24 15:39:45 , ရန္ကုန္ျမိဳ ့တြင္းရွိ အသစ္ဖြင္…

ရန္ကုန္ျမိဳ ့တြင္းရွိ အသစ္ဖြင့္လွစ္မည့့္ က​ေလးကစားကြင္​း မ်ားတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္
Ruby Land မွတဆင့္ေအာက္ပါ၀န္ထမ္းမ်ားအျမန္ခန္ ့အပ္လိုပါသည္။
ကစားကြင္း​ဝန္ထမ္း က်ား/ မ (၁၀၀) ဦး
#လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား
– အသက္ (၁၈) မွ (၂၈) ႏွစ္ အတြင္းျဖစ္ရမည္။
– အနည္းဆံုး ပညာအရည္အခ်င္းအလယ္တန္းအဆင့္ထိပည
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *