2018-11-24 11:35:01 , လုံျခဳံ​ေရးဝန္​ထမ္​း အျမန္​အလိ…

လုံျခဳံ​ေရးဝန္​ထမ္​း အျမန္​အလို႐ွိသည္​
(သတင္​းစာမွ ကူးယူ​ေဖာ္​ျပသည္​)

Aspect
Management Security (Myanmar) Co.ltd.

Security Youth Team (လူငယ္​လုံျခဳံ​ေရးအဖြဲ႔)
က်ား ၃၀ဦး၊ မ ၁၀ဦး

– အသက္ (၁၉) ႏွစ္မွ (၃၅)ႏွစ္ အတြင္း ျဖစ္ရမည္။…

MoreSource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *