2018-11-23 15:58:31 , ၀န္ထမ္းအျမန္ အလိုရိွပါသည္……… …

၀န္ထမ္းအျမန္ အလိုရိွပါသည္………
အေသးစိတ္သိရိွလုိပါက -09-2500-370-08 ,01-541087 ,01-557301 ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းႏူိင္ပါသည္…
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *