2018-11-23 15:57:17 , #အလုပ္အကိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရိွရ…

#အလုပ္အကိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရိွရာ JOBCHANNEL မွာ…
#Company မွ ေရြးခ်ယ္ပါက တပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည
_ ေအာက္ပါ Link ကေန CV Form ျဖည့္၍ ပို႔ႏိုင္ပါၿပီ
https://form.jotform.me/JobChannelOnlineForm/job-channel-agencySource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *