2018-11-23 13:37:36 , #ကိုက္ညီမႈရိွပါက (1) ရက္ (2) ရ…

#ကိုက္ညီမႈရိွပါက (1) ရက္ (2) ရက္အတြင္း အျမန္အင္တာဗ်ဴးရိွသည္….
– Email ျဖင့္ CV Form ေပးပို႔လိုပါက သန္းေခါင္စာရင္း မိတၱဴအပါ ေပးပို႔ေပးပါရန္
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *