2018-11-23 13:12:30 , #အင္တာဗ်ဴး ခ်က္ခ်င္းရိွေသာေၾကာ…

#အင္တာဗ်ဴး ခ်က္ခ်င္းရိွေသာေၾကာင့္ အျမန္ေလ်ွာက္ထားလိုက္ပါ..
– Interview Time (ေန႔လည္ 1 နာရီ မွ 4 နာရီ ) အတြင္းအင္တာဗ်ဴးပါမည္။
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *