2018-11-23 11:27:39 , အျမန္အလိုရွိသည္။ အေရာင္းဝန္ထမ…

အျမန္အလိုရွိသည္

အေရာင္းဝန္ထမ္း (IT Showroom) က်ား/မ (၁) ဦး
Marketing Staff က်ား (၂) ဦး
=====================================

အေရာင္းဝန္ထမ္း
(IT Showroom)
– IT ႏွင္႔စက္ဆက္ေသာပစၥည္းမ်ားကိုစိတ္ဝင္စားသူျဖစ္ရမည္။
– အေျခခံပညာ အထက္တန္းအဆင္႔ျဖစ္ရမည္။
– အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည္႔ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
– စကားေျပာေျပျပစ္ၿပီး လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ရမည္။…

More


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *