2018-11-22 17:22:47 , ##ဒီဇင္​ဘာလ တန္းခြဲသစ္ ​​မဖြင္…

##ဒီဇင္​ဘာလ တန္းခြဲသစ္ ​​မဖြင္​့​ေသးဘူးလား ​ေမး​ေနတဲ့
​ေက်ာင္​းသား​ေက်ာင္​းသူမ်ားအတြက္​

#ဒီဇင္ဘာတန္းခြဲသစ္ေလးတြက္ေက်ာင္းအပ္လက္ခံေနပါျပ
(abe,UK) Diploma သင္​တန္​းမ်ားကိ
သင္​တန္​း​ေၾကး ၁၆၀,၀၀၀ က်ပ္​သက္သာခြင့္
လစဥ္​ ၃၀,၀၀၀ က်ပ္​​နဲ႔တက္​​ေရာက္​ႏိုင္​မည္​့​အခြင္​့အေရး..……….
***************

More

##ဒီဇင္​ဘာလ တန္းခြဲသစ္ ​​မဖြင္​့​ေသးဘူးလား ​ေမး​ေနတဲ့
​ေက်ာင္​းသား​ေက်ာင္​းသူမ်ားအတြက္​

#ဒီဇင္ဘာတန္းခြဲသစ္ေလးတြက္ေက်ာင္းအပ္လက္ခံေနပါျပ
(abe,UK) Diploma သင္​တန္​းမ်ားကိ
သင္​တန္​း​ေၾကး ၁၆၀,၀၀၀ က်ပ္​သက္သာခြင့္
လစဥ္​ ၃၀,၀၀၀ က်ပ္​​နဲ႔တက္​​ေရာက္​ႏိုင္​မည္​့​အခြင္​့အေရး..……….
***************

More


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *