2018-11-21 13:27:24 , အျမန္​အလို​ရွိသည္။ က်န္းမာေရး​…

အျမန္​အလို​ရွိသည္။

က်န္းမာေရး​မာဆပ္ခ်္ဆုိင္တြင္​ လုပ္ကိုင္ရန္ ရိုးသားၾကိဳးစားေသာ​ ဝန္ထမ္းမ်ား​ အျမန္အလိုရွိသည္

အသက္​၁၈​ႏွစ္မွ​၃၀ႏွစ္​အရ​ြယ္​မိန္းခေလး​မ်ားအတြက္​သာ။
(အတတ္ပညာ​ဆည္းပူး​လိုသူ​မ်ားအတြက္​အလုပ္​အကို​င္အ​ခြင္​႔​အ​လမ္း)

အေတြ႔အၾကံဳရွိရွိမရွိရွိ​ က်ြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္သည္႔အထိ​ သင္တန္းေပးမည္။ ​ေကာ္မရွင္အမ်ား

MoreSource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *