2018-11-21 13:25:24 , ေကာင္းထက္ေက်ာ္ ————–…

ေကာင္းထက္ေက်ာ္
————————

တန္းစုံ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း
ထမ္းေဆာင္ရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားအလိုရွိသည္။ (တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။)

-အေဆာင္မႉး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား

Myanmar, English, Maths, Chemistry, Physics, Biology, Economics ဘြဲ႕တစ္ခုရရွိၿပီး Myanmar, English, Maths,…

MoreSource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *