2018-11-21 12:22:47 , FUDO BAKERYမွ ============ “…

FUDO BAKERYမွ
============
“တာေမြ ႏွင့္ ေက်ာက္ေျမာင္း” ဆိုင္ခြဲသစ္မ်ား အတြက္

Showroom Supervisors Female (10) Posts
=================================

Any Graduate.
Computer Basic & Excel.
Customer Service ကြၽမ္းက်င္၍စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာင္းမြန္သူ။…

MoreSource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *