2018-11-20 15:25:00 , #ကုမၸဏီက ေရြးခ်ယ္ပါက တပတ္အတြင္…

#ကုမၸဏီက ေရြးခ်ယ္ပါက တပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴးရိွသည္……
Jobchannel သို႔ ဆက္သြယ္ေပးပါ…
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *