2018-11-20 09:13:08 , မႏၱေလး႐ွိေဆးခန္းတြင္ တာဝန္ထမ္း…

မႏၱေလး႐ွိေဆးခန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္
သန္႔႐ွင္းေရးအျမန္အလို႐ွိသည္။

– လစာ 150,000
– အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ ႐ွစ္နာရီမွ ည႐ွစ္နာရီအထိ
– တစ္ပတ္တရက္ပိတ္သည္။

ဆက္သြယ္ရန္ – 09750108882

20.11.2018 ( 10:00 ~ 11:30) အတြင္း အင္တာဗ်ဴးဝင္ႏိုင္ရမည္။Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *