2018-11-19 19:48:29 , ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာ…

ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

>> Cashier – က်ား/မ

– B Com (or) Any Graduated ျဖစ္ရမည္။ LCCI LEVEL (II) UK ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ ျဖစ္ရပါမည္။
– Computer (Word , Excel) က်ြမ္းက်င္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကဳံ (၂) နွစ္အထက္ရွိရမည္
– လုပ္ငန္းက်ြမ္းက်င္မွဳအေပၚတြင္မူတည္ျပီး လစာခံစားခြင့္ရွိသည္။
– ၆လျပည့္ပါက Uniform ေပးပါသည္။

– အလုပ္ခ်ိန္ – 9:00 AM to 5:30 PM
– ပိတ္ရက္ – Sunday and Public Holidays…

More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *