2018-11-19 16:10:02 , ေလ်ွာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ fgm.fas…

ေလ်ွာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ fgm.fashions@gmail.com,fgmhr18@gmail.com သို႔ CV ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
Ph – 09-428067703,09-428067704,09-4280-677-05
လိပ္စာ။ ။ တိုက္16 ၊ အခန္း 5 ၊ ယုဇနပလာဇာ ၀င္ေပါက္ 7 အနီး၊ႏွင္းဆီလမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ျမိဳ့နယ္။
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *