2018-11-19 14:30:59 , #ကုမၸဏီက ေရြးခ်ယ္ပါက တပတ္အတြင္…

#ကုမၸဏီက ေရြးခ်ယ္ပါက တပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္…
#M&E Engineer အလုပ္ေခၚစာပါ ။
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *