2018-11-19 12:12:18 , #ဗဟန္းျမိဳ႔နယ္ရွိ Distribution…

#ဗဟန္းျမိဳ႔နယ္ရွိ Distribution Companyတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ [Code: M-042B]
🎀Secretary (Female-1) 500,000 -Graduate, Secretary Experience 3 years, Computer (Literate), Age 28-35 -Can able to speak English (or) Japanese Prefer
Working Hours ~ 9:00 AM-5:00 PM Holidays ~ Saturday Half/ Sunday/ Public Off Mail ~ cvform2@jobseekersmm.com 💥(၂၅-၁၁-၁၈ ေနာက္ဆံုးထား၍ CVပို႔ေပးပါရန္)💥
(Codeနံပါတ္ျဖင့္ေပးပို႔ေသာCVမ်ားသာကိုက္ညီမႈရွိပါကအင္တာဗ်ဴးေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္)… MoreSource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *