2018-11-19 11:53:12 , မဂၤလာပါရွင့္ The Guide Educati…

မဂၤလာပါရွင့္ The Guide Education Center မွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း Japanese N3 ရံုးခ်ိန္လြတ္တန္းခြဲေလးကိုဖြင့္လွစ္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။
Japanese N3 ရံုးခ်ိန္လြတ္ Special Class (Grammar+Kanji)
**For only 10 Persons **
**************************************
* သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားအျပင္ တျခား Practice…

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *