2018-11-18 10:53:52 , နုိ၀င္ဘာလ ၂၀၁၈ ( November 2018…

နုိ၀င္ဘာလ ၂၀၁၈ ( November 2018 – Part 1 ) အတြက္ Job Position – ( ၄၅ ) မ်ဳိး – သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းကိုက္ညီပါက တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ျပီး ဆယ္ရက္အတြင္း အလုပ္ရပါမည္။

၁) HR Manager – Male – ( 5 ) posts / လစာ- ၇၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း) / သာေကတျမိဳ ့နယ္။

• ဘြဲ႔ရျဖစ္ရမည္ ။
• အသက္ (၄၀) ႏွစ္ မွ (၄၅) ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
• ကြန္ပ်ဴတာက်ြမ္းက်င္သူျဖစ္ရမည္။
• လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရအစိုးရရံုးမ်ား ႏွင့္ အလုပ္လုပ္နိုင္ရမည္ ။
• HR Manager ရာထူးျဖင့္ အေတြ႕အႀကံဳ (၄)ႏွစ္ မွ (၅)ႏွစ္ ရွိရမည္။
• အဂၤလိပ္စာေရး၊ ဖတ္၊…

More


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *