2018-11-17 14:57:17 , သဃၤန္းကြ ်န္းျမိ ု ့နယ္ရွိ Tra…

သဃၤန္းကြ ်န္းျမိ ု ့နယ္ရွိ Travels & Tour Company တြင္လုပ္ကုိင္ရန္ Senior Ticketing Staff (M/F -1) Post အလုိရွိသည္၊၊

Salary – Depend on experience (Negotiation)
Office Hours – 9:00-5:30( Mon to Fri)
9:00- 3:30( Sat)
Off Days – Sun & Public Holidays
Other Allowance – Ferry / Uniform

Requirement
– Any Graduate
– Ticketing ပုိင္းအေတြ ့အၾက ုံရွိသူျဖစ္ရမည္၊၊
– Travels & Tours အေတြ ့အၾက ုံရွိရမည္ ၊၊…

More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *