2018-11-17 11:16:55 , လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ AST Compa…

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ AST Company မွ ေအာက္ပါဝန္ထမ္း ၁ ဦးအျမန္အလိုရွိသည္။
(Agency မဟုတ္ပါ)

Marketing Staff
– IT ႏွင္႔စက္ဆက္ေသာပစၥည္းမ်ားကိုစိတ္ဝင္စားသူျဖစ္ရမည္။
– အေျခခံပညာ အထက္တန္းအဆင္႔ျဖစ္ရမည္။
– အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည္႔ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
– စကားေျပာေျပျပစ္ၿပီး လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ရမည္။
– ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း သြားလာႏုိင္ရမည္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳရွိသူဦးစားေပးမည္။

ေလွ်ာက္ထားလိုပါက အမွတ္ ၄၁၊ ပထမထပ္၊ လွည္းတန္းလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္း လူကိုယ္တုိင္လာေရာက္ေလ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။…

More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *