2018-11-17 11:10:34 , ေရႊေတာင္ျကား ဗဟန္းတြင္ အမ်ိဳးသ…

ေရႊေတာင္ျကား ဗဟန္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး ယာဥ္ေမာင္း တစ္ဦး အလိုရွိပါသည္ ! (တေန႔လံုးပင္ပန္းစြာ မေမာင္းရပါ) 👉 အမွန္တကယ္ အလုပ္လိုအပ္ေနသူသာ ေလွ်ာက္ထားပါ ! 👍 ေက်ာင္းပို႔ႏွင့္ ေက်ာင္းႀကိဳ ၂ ခ်ိန္သာ ေမာင္းရမည္ ! 👍 ေစ်းထြက္ရန္ရွိလွ်င္ ေမာင္းရမည္ ! မရွိလွ်င္ မေမာင္းရပါ ! 👍 အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ ၇ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ 👍 လစာ ၂ သိန္းSource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *