2018-11-16 16:19:42 , စထာပါနာလီမိတက္မွ အလုပ္ေလွ်ာက္လ…

စထာပါနာလီမိတက္မွ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း
—————————————————————-

စထာပါနာလီမိတက္ (ျမန္မာ)တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ မတူညီေသာ ရာထူးေနရာမ်ား၊ ရုံးခ်ဳပ္၊ ရုံးခြဲ ႏွင့္ အသစ္ထပ္မံဖြင့္လွစ္မည့္ ေနျပည္ေတာ္ ႏွင့္ ရမည္းသင္း ရုံးခြဲသစ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ေနရာမ်ား…
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *