2018-11-16 15:26:15 , #သင့္ အိမ္မက္ေတြ လက္ေတြ႔အေကာင္…

#သင့္ အိမ္မက္ေတြ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ဖို႔ အခုပဲ Job Channel သို႔ လွမ္းခဲ့ၾကပါစုိ႔။
…..အျမန္ဆုးံ CV Form ေပးပို႔လိုက္ပါ.…..
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *