2018-11-15 16:45:30 , အလုပ္ရလ်ွင္ဝန္ေဆာင္ခေပးရန္မလုိ…

အလုပ္ရလ်ွင္ဝန္ေဆာင္ခေပးရန္မလုိ္ပါ။

Finance Manager M/F (3)
-LCCI (III) UK (passed)
-CPA (passed)
-ACCA (complete)
-လစာ ညႇိႏူိင္း
-Exp 5 (or) 7 years
လိပ္စာ အမွတ္ (၄၅၉) ၊ (၅) လႊာ ၊ ကုန္သည္လမ္း ၊ ဗုိလ္တစ္ေထာင္ ၿမိဳ႕နယ္
Ph no: 09895684914,09895684915,09895684917
႐ုံးခ်ိန္းအတြင္းဆက္သြယ္ႏူိင္ပါသည္။Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *