2018-11-15 16:10:55 , ဝန္ထမ္းအျမန္အလိုရွိသည္ (ယ​ေန႔ထ…

ဝန္ထမ္းအျမန္အလိုရွိသည္ (ယ​ေန႔ထုတ္​သတင္​းစာမွ)◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼
(၁) စိုက္ခင္းအရည္အေသြးစစ္ေဆးေရး(Quality Control) (၁၀)ဦး
သစ္ေတာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဘြဲ႕ရ/သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္ရမည္။ ေတာအုပ္/ေတာအုပ္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းခဲ့သူမ်ားျဖစ္ပါက ဦးစားေပးမည္။ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ၿပီး နယ္ခရီးသြားလာနိုင္ရမည္။… More
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *