2018-11-14 15:31:32 , အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ရိွ အိမ္ေဆာက္ပ…

🔈🔈အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ရိွ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရး Showroom တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အျမန္လိုအပ္လွ်က္ရိွသည္။#3ရက္အတြင္းအင္တာဗ်ဴးရိွသည္။
1. Senior Account – မိန္းကေလး (၃ )ဦး – ဘြဲ႔ရ / LCCI Level (I,II, III) – MYOB or Software တခုခုသံုးတတ္သူ – အသက္(၂၄ – ၃၅) ၾကား – Senior Account ျဖင့္လုပ္ငန္းအေ… More
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *