2018-11-14 14:32:47 , ခ်က္ခ်င္းဗ်ဴး ခ်က္ခ်င္းခန္႔ သ…

📣📣📣ခ်က္ခ်င္းဗ်ဴး ခ်က္ခ်င္းခန္႔📣📣📣
သန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္း က်ား/မ(၁၅)ဦး
$$$(လစာ – ၁၅၀,၀၀၀/- က်ပ္)$$$
@လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား@
* အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ႏွင့္ အသက္ ၃၀ ၾကား ျဖစ္ရမည္။ * က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္သူ ျဖစ္ရမည္။… More
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *