2018-11-14 14:26:32 , အျမန္​အလို​ရွိသည္။ အလုပ္- လြယ္…

အျမန္​အလို​ရွိသည္။

အလုပ္- လြယ္ကူေသာ​ အလုပ္အခြင္႔အလမ္း။

ေကာ္မရွင္- အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရင္​လုပ္သေလာက္​ရမည္႔ေကာ္မရွင္ၾကီး။

ရႏိုင္သည္႔အခြင္႔အေရး- သင္တန္းေပးမည္။ အတတ္ပညာရမည္။

ေလ်ွာက္ထားႏိုင္သူ။ ၁၇ႏွစ္မွ​ ၃၀ႏွစ္အတြင္း​ (မိန္းခေလးမ်ားသာ)​

ခ်က္ခ်င္း​အင္တာဗ်ဴးေပးသည္။

အလုပ္လုပ္ရမည္႔ေနရာ။ Capital Hypermarket ေဒါပံုျမိဳ႔နယ္။
ဆက္သြယ္ရန္။ 09 40309 5277
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *