2018-11-14 08:51:39 , ၁၅ရက္ေန႔အင္တာဗ်ဴး.cvျကိုတင္ပါ …

၁၅ရက္ေန႔အင္တာဗ်ဴး.cvျကိုတင္ပါ
စာရြက္စာတမ္းျပည့္စံုျပီးအခ်က္အလက္ကိုက္ညီပါကအလုပ္ရဖို့တာ၀န္ယူပါသည္။အမွန္တကယ္အလုပ္လုပ္နိုင္မွလာေလ်ာက္ပါ။
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *